Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút: Chương 31: Phú Thiếu Bạn Gái Trước (31)